wz

Nové webové stránky byly přesunuty na adresu www.zsdusejov.cz

Vítejte - www ZŠ a MŠ Dušejov


-???-

Škola je zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Více na www.nuv.cz/ramps.

Ředitelství školy děkuje rodičům, obecnímu úřadu a svým sponzorům za aktivní pomoc škole při zlepšování materiálně-technických podmínek pro úspěšnou výchovně vzdělávací práci školy.


HISTORIE ŠKOLY

Školství a škola má v naší obci (na Jihlavsku) více jak 200 letou tradici. V nové, původně měšťanské škole, bylo zahájeno pravidelné vyučování 1. září 1947, ale dostavba trvala až do roku 1950. V roce 1953 se do nové školní budovy přestěhoval i 1. - 4. roč. národní školy ze staré budovy (dnešní pošty). Žáci tak byli soustředěni " pod jednu střechu" a jedno ředitelství. Jejich počet se trvale pohyboval kolem 150. Od roku 1960 se součástí školy stala školní jídelna, ve které se stravují všichni žáci a zaměstnanci. Následně pak školní družina a školní klub.
V současné době je škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Jejím odloučeným pracovištěm se stala mateřská škola. S účinností od 27.4.2006 je škola zapsána ve školském rejstříku jako Základní škola a Mateřská škola Dušejov, okr. Jihlava, příspěvková organizace. Škola je vybavena moderními učebními pomůckami, učebnou informatiky s data-projektorem a s počítačovou sítí připojenou na internet. Průběžně, díky pochopení obecního úřadu a sponzorské podpoře řady firem i jednotlivců, se provádějí úpravy interiéru a další modernizace školy společně se zajištěním kvalitního materiálně-technického vybavení. Škola se intenzivně věnuje integraci žáků se speciálními výukovými potřebami a integraci zdravotně postižených žáků do běžné základní školy. Od 1. září 2005 byla škola zařazena do projektu VIP-KARIÉRA a bylo zřízeno ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ.
Učitelé a žáci se významně podílejí na kulturně-společenském životě obce. Naprostá většina žáků, která prošla dušejovskou školou , získala dobrou přípravu ke studiu na středních či vysokých školách a uplatnění v každodenním životě.


-???- | -???-